Sonda
Pomysł zdawania matury międzynarodowej w Tarnowie...
 
Statystyka
Content View Hits : 44442
Goście
We have 1 guest online

Matura Międzynarodowa

Matura Międzynarodowa jest to 2-letni program nauczania i wychowania wprowadzany w Polsce w dwóch ostatnich klasach liceum. Jest to nowoczesny, uważany za najlepszy na świecie program edukacyjny dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, preferują kreatywność i nie obawiają się wyzwań. Uczniowie w różnych krajach realizują te same programy nauczania, ich osiągnięcia oceniane są zewnętrznie, według tych samych kryteriów. Program IB promuje wzajemne zrozumienie między różnymi narodami, ułatwiając uczniom kulturową mobilność. Kładzie nacisk na wielokulturowość współczesnego świata, dużo uwagi poświęcając zachowaniu własnej tożsamości. Organizacja Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Organization) z siedzibą w Szwajcarii, sprawuje stałą kontrolę nad prawidłowością wprowadzania i poziomem realizacji programu Matury Międzynarodowej, który obecnie jest dostępny dla młodych ludzi w 139 państwach.

W Polsce program IB oferowany jest w 30 szkołach średnich. Dwuletni program nauki obowiązującej w szkołach IB to połączenie nauczania ogólnego z indywidualną specjalizacją.

 

W programie IB uczeń sam buduje swoją ścieżkę edukacyjną wybierając po 1 przedmiocie z każdej z 6 grup:

  • Grupa 1: Język A – język ojczysty
  • Grupa 2: Język B – drugi język, który jest językiem wykładowym na pozostałych przedmiotach
  • Grupa 3: Człowiek i społeczeństwo – historia, geografia, psychologia
  • Grupa 4: Nauki eksperymentalne – biologia, chemia, fizyka
  • Grupa 5: Nauki matematyczne – 3 poziomy zaawansowania do wyboru
  • Grupa 6: jeden przedmiot dodatkowy z poprzednich grup lub trzeci nowożytny język obcy.

Każdy przedmiot prowadzony jest na poziomie podstawowym (Standard Level- 4 godziny tygodniowo) lub na poziomie rozszerzonym (Higher Level – 6 godzin tygodniowo) w zależności od wyboru uczniów. Uczeń musi wybrać co najmniej 3 przedmioty na poziomie rozszerzonym, pozostałe 3 realizuje na poziomie podstawowym.

Poza dostarczaniem informacji system IB akcentuje umiejętność samodzielnego zdobywania i wykorzystywania wiedzy. Każdy uczeń oprócz wybranych przez siebie przedmiotów musi zaliczyć dwuletni kurs teorii wiedzy (Theory of Knowledge – TOK). Przedmiot ten, prowadzony w wymiarze 2 godzin tygodniowo, każdemu uczniowi stwarza możliwość wypracowania własnego sposobu uczenia się. Celem TOK-u jest wykształcenie krytycznie myślącego, poszukującego i intelektualnie aktywnego młodego człowieka.

Odrębnym elementem, obowiązkowym dla każdego ucznia jest praca na rzecz innych ludzi i środowiska w ramach programu CAS (Creativity, Action, Service). Uczeń, którego działania kontrolowane są przez koordynatora CAS, musi przepracować 150 godzin (bezpłatnie) w dwuletnim cyklu nauki . Celem działań w ramach CAS-u jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby społeczne oraz umożliwienie im samodzielnego kształtowania swojego rozwoju.

Formalnym obowiązkiem ucznia przygotowującego się do matury międzynarodowej jest napisanie pracy dyplomowej z wybranego przedmiotu (Extended Essay). Pisanie takiej pracy należy rozpocząć już w pierwszym roku nauki, pod opieką nauczyciela danego przedmiotu. Praca, oceniana zewnętrznie, musi być oryginalna i samodzielna.

Egzaminy Matury Międzynarodowej odbywają się od początku maja. W tym czasie uczniowie zdają egzaminy z 6 wybranych przedmiotów. Po zakończeniu egzaminu zakodowane prace wysyłane są pocztą kurierską do egzaminatorów w różnych państwach świata. Sprawdzone prace przesyłane są do centrum egzaminacyjnego IB w Wielkiej Brytanii, a stamtąd wyniki trafiają do głównej siedziby IBO w Szwajcarii. IBO w Genewie wystawia dyplomy i przekazuje szkołom. Dyplomy IB uznaje się za równoważne świadectwu dojrzałości publicznych średnich szkół ogólnokształcących.

Średni wynik osiągany przez polskich maturzystów to 36 punktów na 45 możliwych do zdobycia. Absolwenci z dyplomem IB poszukiwani są przez renomowane uczelnie wyższe na całym świecie.