Sonda
Pomysł zdawania matury międzynarodowej w Tarnowie...
 
Statystyka
Content View Hits : 39715
Goście
We have 6 guests online
Rekrutacja Klasa pre-IB

Regulamin i terminarz rekrutacji do klasy dwujęzycznej pre-IB (pierwsza klasa liceum) na rok szkolny 2017/2018

W związku z wydaniem Zarządzenia Nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej z dnia 23 marca 2017 ulega zmianie terminarz rekrutacji do klasy pre-IB.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z uaktualnionym harmonogramem oraz ze zmianami w regulaminie.

O przyjęcie do oddziału pre-IB (klasa wstępna do programu Matury Międzynarodowej) mogą ubiegać się kandydaci, którzy wezmą udział w dodatkowym postępowaniu kwalifikacyjno–rekrutacyjnym czyli w sprawdzianie badającym poziom opanowania języka angielskiego, przeprowadzanym za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Celem sprawdzianu jest zbadanie predyspozycji językowych oraz stopnia znajomości języka angielskiego, która jest niezbędna do efektywnego kształcenia w tym profilu.

Sprawdzian, który przeprowadzany jest w maju, ma formę pisemną i ustną. Sprawdzian nie jest zaliczany na ocenę i jego wynik nie wchodzi w skład punktów procentowych rekrutacji ogólnej.

Po przeprowadzonym sprawdzianie sporządza się listę kandydatów, którzy mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziału pre-IB zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji do naszego liceum.

Laureaci i finaliści ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego lub laureaci konkursów z języka angielskiego o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz kandydaci posiadający certyfikat FCE (First Certificate In English), CAE (Certificate In Advanced English),CPE (Certificate of Proficiency In English) nie przystępują do części pisemnej sprawdzianu poziomu znajomości języka angielskiego po dostarczeniu właściwego oryginału certyfikatu. Jednakże wszystkich kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną czyli część ustną postępowania rekrutacyjnego.

Od 24 kwietnia do 25 maja 2017 – muszą zalogować się do systemu rekrutacji elektronicznej i w swoich preferencjach wybrać klasę pre- IB. Dodatkowo w tym samym terminie proszę składać w sekretariacie szkoły podania o przystąpienie do sprawdzianu znajomości j. angielskiego. Proszę zwrócić uwagę, że uczeń musi być zalogowany do systemu rekrutacji elektronicznej aby jego podanie o przystąpienie do egzaminu z j. angielskiego mogło być rozpatrywane.

29 maja 2017, godz.10.30 – egzamin pisemny z j. angielskiego (45 minut)
Egzamin obejmuje umiejętność analizy tekstów oraz sprawdzenie znajomości struktur gramatycznych i materiału leksykalnego na poziomie średniozaawansowanym (B2).

29, 30 i 31 maja 2017, od godz. 10 – rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim (listy z przydziałem kandydatów na poszczególne dni zamieszczę na tej stronie 28 maja)

5 czerwca 2016, po godz. 12 – ogłoszenie wyników ; lista zaakceptowanych kandydatów na stronie internetowej szkoły.

Uwaga: akceptacja kandydata po rozmowie kwalifikacyjnej jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym uczniowi przejście przez następne etapy rekrutacji elektronicznej, dlatego nawet kandydaci zwolnieni z części pisemnej muszą przystąpić do części ustnej.

Dalsze kroki związane z rekrutacją przechodzą kandydaci wg zasad rekrutacji elektronicznej ogólnego regulaminu naboru do ZSO nr 2.