Sonda
Pomysł zdawania matury międzynarodowej w Tarnowie...
 
Statystyka
Content View Hits : 29235
Goście
We have 9 guests online

Regulamin rekrutacji do klasy IB DP (druga klasa liceum, realizująca program Matury Międzynarodowej) na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do oddziału IB DP – klasa druga liceum - przeprowadzana jest przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną ds. Matury Międzynarodowej, powołaną przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzi : koordynator IB, wychowawca klasy pre-DP oraz jeden z nauczycieli uczących w programie IB.

Do oddziału z programem IB przyjmowani są uczniowie:

• na podstawie świadectwa promocyjnego klasy pre-IB naszego Liceum, którzy uzyskali w klasyfikacji rocznej ocenę co najmniej dostateczną z języka angielskiego, minimum ocenę dostateczną z przedmiotów, które planują kontynuować na poziomie podstawowym w programie IB oraz minimum ocenę dobrą z przedmiotów wybranych na poziom zaawansowany.

• inni uczniowie na podstawie świadectwa promocyjnego klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego i wyników egzaminu pisemnego i ustnego z języka angielskiego na poziomie FCE ( minimum 50% ) oraz wiedzy ogólnej. Uczniowie ci muszą uzyskać pozytywną opinię szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej po rozmowie kwalifikacyjnej.

W sprawie naboru do klasy IB, przeprowadzanym w miarę wolnych miejsc, proponujemy indywidualny kontakt kandydatów z koordynatorem IB – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub telefonicznie z sekretariatem szkoły: 146558895.

Last Updated (Wednesday, 22 March 2017 08:41)

 

Regulamin i terminarz rekrutacji do klasy dwujęzycznej pre-IB (pierwsza klasa liceum) na rok szkolny 2017/2018

O przyjęcie do oddziału pre-IB (klasa wstępna do programu Matury Międzynarodowej) mogą ubiegać się kandydaci, którzy wezmą udział w dodatkowym postępowaniu kwalifikacyjno – rekrutacyjnym czyli w sprawdzianie badającym poziom opanowania języka angielskiego, przeprowadzanym za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Celem sprawdzianu jest zbadanie predyspozycji językowych oraz stopnia znajomości języka angielskiego, która jest niezbędna do efektywnego kształcenia w tym profilu.

Sprawdzian, który przeprowadzany jest w maju, ma formę pisemną i ustną. Sprawdzian nie jest zaliczany na ocenę i jego wynik nie wchodzi w skład punktów procentowych rekrutacji ogólnej.

Po przeprowadzonym sprawdzianie sporządza się listę kandydatów, którzy mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziału pre-IB zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji do naszego liceum.

Laureaci i finaliści ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego lub laureaci konkursów z języka angielskiego o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz kandydaci posiadający certyfikat FCE (First Certificate In English), CAE (Certificate In Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency In English) nie przystępują do części pisemnej sprawdzianu poziomu znajomości języka angielskiego po dostarczeniu właściwego oryginału certyfikatu. Jednakże wszystkich kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną czyli część ustną postępowania rekrutacyjnego.

Od 24 kwietnia do 10 maja 2017 – składanie w sekretariacie szkoły podań o przystąpienie do sprawdzianu znajomości j. angielskiego

12 maja 2017 , godz.10.30 – egzamin pisemny z j. angielskiego (45 minut)

Egzamin obejmuje umiejętność analizy tekstów oraz sprawdzenie znajomości struktur gramatycznych i materiału leksykalnego na poziomie średniozaawansowanym (B2).

16 , 17 i 18 maja 2017, od godz. 10 – rozmowa kwalifikacyjna w j. angielskim

19 maja 2016, po godz. 17 – ogłoszenie wyników ; lista zaakceptowanych kandydatów na stronie internetowej szkoły

Uwaga: akceptacja kandydata po rozmowie kwalifikacyjnej jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym uczniowi przejście przez następne etapy rekrutacji elektronicznej, dlatego nawet kandydaci zwolnieni z części pisemnej muszą przystąpić do części ustnej

Dalsze kroki związane z rekrutacją przechodzą kandydaci wg zasad rekrutacji elektronicznej ogólnego regulaminu naboru do ZSO nr 2.

Last Updated (Wednesday, 22 March 2017 08:38)