II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Terminarz

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021

Kandydaci mogą składać dokumenty w sekretariacie  II LO w godzinach pracy szkoły lub przesyłać na adres poczty elektronicznej  rekrutacja2020@ii-lo.tarnow.pl w postaci zeskanowanych plików w formacie pdf.,podając w temacie swoje imię ,nazwisko i klasę ,do której kandydują. Prosimy także o zaznaczenie opcji ,,potwierdzenie odbioru,,.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 15 czerwca do 10 lipca 2020 do godz.15.00
2.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, w której przeprowadza się:

  • sprawdzian kompetencji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły dwujęzycznej, szkoły z oddziałami dwujęzycznymi 

 

 

Uwaga!

 

Sprawdzian kompetencji językowych przeprowadzony będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego, podobnie do egzaminu ósmoklasisty !

 

 

od 15 czerwca do 22 czerwca 2020 do godz. 15.00

 

UWAGA!

Kandydaci do odziałudwujęzycznego 1f i klasy 1c MYP z Maturą Miedzynarodową,chcąc wziąć udział w rekrutacji,
muszą wybrać daną klasę w nieprzekraczalnym terminie
do 22 czerwca 2020  g.15.00 i złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru

3. Zlożenie podania o przystąpienie do testu predyspozycji językowych – 1F lub sprawdzianu kompetencji z j. angielskiego – 1C  do 30  czerwca 2020  r.
4. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych.

 

Pisemny:
1f – 2 lipca 2020 godz. 10:00
1c – 3 lipca 2020 godz. 10:00

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych.


8 lipca 2020

do godz. 12.00

6. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej   od 26 do 10 lipca 2020 r. do godz.15.00
7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez  kandydata  warunków   lub   kryteriów   branych pod uwagę w postępowaniu   rekrutacyjnym. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie w tym zamiana szkół, do których kandyduje.  do 31 lipca do 4 sierpnia 2020 do godz.15.00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

12 sierpnia 2020


9.  

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
 

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz.15.00

10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.  19 sierpnia 2020 r.
11. Poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora czteroletniego  liceum ogólnokształcącego,  czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia o liczbie wolnych miejsc w szkole - wypełnienie arkusza, który znajduje się w Panelu Dyrektora na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.  19 sierpnia 2020 r.

 

Dodatkowe informacje:

 

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

  1. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości tak że nastronach internetowych tych jednostek.