II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Terminarz

 

Terminyprzeprowadzaniapostępowaniarekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

 

 

Lp.

 

 

 Rodzaj czynności

 

 

Terminw postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

( jeśli szkoła dysponować  będzie wolnymi miejscami)

 1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 17 maja do 21 czerwca 2021

do godz. 15.00

 Od 03 do 05 sierpnia 2021
 2.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) w której przeprowadza się:

  • sprawdzian kompetencji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły dwujęzycznej, szkoły z oddziałami dwujęzycznymi      lub      z      oddziałami      międzynarodowymi

/art. 7b ust.1c, art. 20j ust.1 ustawy o systemie oświaty/.

 

Uwaga !

 

Sprawdzian kompetencji językowych przeprowadzony będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

od 17 maja do 31 maja 2021

do godz. 15.00

 

UWAGA!

Kandydaci do odziału

dwujęzycznego 1f i klasy 1c MYP

z Maturą Miedzynarodową,chcąc

wziąć udział w rekrutacji,

muszą wybrać daną klasę w

nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2021 godz. 15.00 i złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru

 

 od 3 sierpnia  do 6 sierpnia 2021

 


     w wypadku wolnych miejsc

3.

Złożenie podania o przystąpienie do testu predyspozycji językowych – 1F lub sprawdziany kompetencji z j. angielskiego – 1C

do 7 czerwca 2021 godz. 15:00

do 5 sierpnia 2021

4.

Przeprowadzenie     testu predyspozycji językowych – 1f oraz sprawdzianu kompetencji z języka angielskiego – 1c

Pisemny:

1f 9 czerwca 2021 godz. 10:00

1c 10 czerwca 2021 godz. 10:00

9 sierpnia

  godz. 10.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych.

16 czerwca 2021  do godz. 12.00

11 sierpnia 2021

do godz. 12.00

6.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje..

od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

 

7.

Weryfikacja        przez         komisję         rekrutacyjną         wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez  kandydata  warunków   poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem  tych okoliczności.

 

do 14 lipca 2021

   

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021

godz. 12.00 

16 sierpnia 2021

godz. 12.00

9.

Potwierdzenie    woli    podjęcia    nauki     w    danej szkole poprzez dostarczenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

 

 

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

 

od 17 sierpnia  do 20 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

10.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

2 sierpnia 2021r.

do godz.14.00

 

 23 sierpnia 2021 r.

11. Poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora czteroletniego  liceum  ogólnokształcącego,  czteroletniego  technikum i branżowej szkoły I stopnia o liczbie wolnych miejsc w szkole - wypełnienie arkusza, który znajduje się w Panelu Dyrektora na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

  

2 sierpnia 2021 r.

      

23 sierpnia 2021 r.

 

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek system oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami $11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek system oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. poz. 493 z późn. Zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2.  Przepisy § 11b ww. Rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek system oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaenim I zwalczaniem COVID-19 umozliwiają w okresie ograniczenia funcjoowanie jednostek system oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.